Voorwaarden AfsprakenApp

Gebruiksvoorwaarden & Privacybepaling AfsprakenApp

1. Algemeen

1. De AfsprakenApp en al haar diensten wordt u aangeboden door AfsprakenApp B.V. en kunt u gebruiken om uw afspraken en huiswerkopdrachten van uw praktijk te raadplegen.

2. Door het doorlopen van de inlogprocedure verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en privacybepaling van AfsprakenApp B.V.

3. AfsprakenApp B.V. heeft het recht om deze gebruiksvoorwaarden en privacybepaling op elk gewenst moment aan te passen, zonder de gebruikers daarvan in kennis te stellen. Als de gebruiker opnieuw inlogt, zal hij gevraagd worden om de aangepaste voorwaarden te accepteren.

2. Privacybepaling

1. AfsprakenApp B.V. hecht groot belang aan het beschermen van uw persoonsgegevens, waaronder ook medische gegevens (zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten).

2. AfsprakenApp B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen om onrechtmatige verwerking te voorkomen.

3. AfsprakenApp B.V. respecteert daarbij alle van toepassing zijn wettelijke regels, zoals de Wet bescherming Persoonsgegevens.

4. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u aan AfsprakenApp B.V. toestemming de volgende gegevens te bewaren en voor uzelf en uw therapeut cq. uw praktijk toegankelijk te maken: uw naam en contactgegevens, uw afspraken, uw huiswerkopdrachten en uw oefenresultaten. Dit is noodzakelijk om de AfsprakenApp optimaal te laten functioneren.

5. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u aan AfsprakenApp B.V. tevens toestemming uw afspraken toegankelijk te maken via een zogenaamde calendar feed, waarmee u uw afspraken kunt tonen in een online agenda. De calendar feed link wordt u aan ter beschikking gesteld via een met wachtwoord beveiligde pagina.

6. Tevens geeft u hiermee toestemming om uw medische gegevens, zoals de oefenresultaten van uw huiswerkopdrachten, in het medisch dossier van uw eigen praktijk op te laten slaan.

7. AfsprakenApp B.V. maakt gebruik van analyse software om het gebruik van deze app te monitoren. Deze gegevens worden op geaggregeerd niveau verzameld voor statistische doeleinden. Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden geeft u hiervoor toestemming aan AfsprakenApp B.V..

8. Het aan- en afmelden voor de reminders van de AfsprakenApp kunt u zelf regelen via de Instellingen pagina, die te vinden is in het menu. Pati ënten, die geen smartphone hebben, kunnen zich ook afmelden voor de reminders via SMS en e-mail. Vraag aan uw praktijk naar de baliefolder met uitleg hierover.

9. Als u geen gebruik meer wenst te maken van de app, kunt u deze verwijderen van uw telefoon. Tevens kunt u bij uw praktijk een verzoek tot vernietiging van uw medische gegevens indienen. Voor verzamelde medische gegevens geldt echter een wettelijke bewaartermijn.

3. Licentie aan gebruikers

1. AfsprakenApp B.V. verleent de gebruiker een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar recht om de bestanden en software die ter beschikking worden gesteld te gebruiken. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om bestanden, software, gegevens en/of materialen te verveelvoudigen of na te maken.

4. Intellectuele eigendom

1. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat de AfsprakenApp gegevens en bestanden bevat die eigendom zijn van AfsprakenApp B.V. en die beschermd worden door toepasselijke intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooirechten.

2. Door in te loggen, noch op andere wijze worden intellectuele eigendomsrechten overgedragen en/of verleend aan de gebruiker.

3. De gebruiker zal geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op intellectuele eigendomsrechten van AfsprakenApp B.V..

5. Staken diensten

1. Indien de gebruiker in strijd handelt met deze algemene voorwaarden of AfsprakenApp B.V. anderszins schade toebrengt, heeft AfsprakenApp B.V., in aanvulling op de andere rechtsmiddelen die AfsprakenApp B.V. ten dienste staan, het recht het gebruikersprofiel tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, bestanden, gegevens en/of materialen te verwijderen en te weigeren om diensten te verlenen.

2. AfsprakenApp B.V. kan op elk gewenst moment, zonder opgaaf van redenen, een account van gebruiker stopzetten of verwijderen.

6. Links

1. De AfsprakenApp bevat links naar websites van derden. AfsprakenApp B.V. is niet verantwoordelijk voor de inhoud en werkwijze van deze websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid daarvoor.

7. Aansprakelijkheid

1. AfsprakenApp B.V. garandeert op geen enkele wijze dat de AfsprakenApp foutloos is en niet zal worden onderbroken door (landelijke) storingen of andere situaties van overmacht, ondermeer zoals bedoeld in artikel 6:75 BW..

2. AfsprakenApp B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit of verband houdt met handelingen van de gebruiker met zijn/haar mobiele telefoon en/of de AfsprakenApp of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige andere handeling of dienstverlening van AfsprakenApp B.V. of voor schade als gevolg van overmachtssituaties zoals bedoeld in artikel 7.1..

3. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het afschermen van de toegang tot de app middels een goede pincode. Wij raden u af om het veelgebruikte 0000 als pincode te kiezen.

4. De gebruiker is tevens zelf verantwoordelijk voor het in eigen beheer houden van de eerder genoemde calendar feed link. Als de gebruiker deze link ter beschikking stelt aan derden, krijgen deze personen toegang tot de afspraakinformatie van de gebruiker.

8. Overige bepalingen

1. Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiend uit deze gebruiksvoorwaarden & privacybepaling zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.